Çevre Mevzuatı
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Mart 2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 

MADDE 1 – 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “k) Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,”

             “s) Çevre lisansı: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında, 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde ve 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “lisans” ibareleri “çevre lisansı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ve 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “lisans”, “lisans ve geçici çalışma izni” ve “lisans/geçici çalışma izni” ibareleri “çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde, 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, 31 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 36 ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisanslı” ibareleri “çevre lisanslı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, 25 inci maddesinin birinci fıkrasında, 27 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında, 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisanslı” ,“lisanslı geçici çalışma izinli”, “lisanslı/geçici çalışma izinli” ibareleri “çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(5) Belgelendirmelerde, toplama ayırma tesislerinin çıkış rakamları esas alınır. Tesislerin çevre lisanslı oldukları dönemlere ait belgeler geçerlidir. Çevre lisansı alan tesislerin, geçici faaliyet belgesi ile topladıkları ambalaj atıklarına ilişkin belgeler de Bakanlıkça kabul edilir. Ambalaj atıklarının geri kazanılması faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerli olup, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 35 inci maddesi ve Ek 6/A ile Ek 6/B’siyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Tesislerine Çevre Lisansı Alınması”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

               “Çevre Lisansı Alınması

 

MADDE 32 – (1) Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tesisleri için çevre lisansı almak zorundadırlar. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             (2) Çevre lisansına konu tesislerden toplama ayırma tesisleri 33 üncü, geri dönüşüm tesisleri ise 34 üncü maddede belirtilen kriterleri sağlamak zorundadır.

           (3) İl çevre ve orman müdürlüğü uygunluk yazısı, tesislerin yerinde incelenmesinin ardından tesislerin bu kriterleri sağlandığının tespit edilmesi halinde ilgili tesislere geçici faaliyet belgesi başvurusunu tamamlamak üzere verilir. Bu uygunluk yazısı şartlı verilemez.

         (4) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında geçici faaliyet belgesini alan toplama ayırma tesisi işletmesi ile il ve/veya ilçe belediyeleri, piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında bir sözleşme yapılır. Yapılan sözleşme doğrultusunda ambalaj atığı yönetim planı hazırlanır ve ilgili belediye tarafından Bakanlığa onaylanmak üzere sunulur. Bu planda; nüfus, oluşan atık miktarı, atık kompozisyonu, kaynakta ayrı toplama konusunda verilecek eğitim programları, kullanılacak toplama araçları, poşet ve/veya konteyner sayıları, kapasiteleri, ayrı toplama noktaları, ayrı toplama gün ve saatleri, ambalaj atıklarının toplanacağı cadde, sokak ve mahalle sayıları ve benzeri bilgiler yer alır. Ambalaj atıkları yönetim planına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. Sunulan ambalaj atığı yönetim planı uygun bulunması halinde onaylanır.

             (5) Toplama ve ayırma tesisi ile geri dönüşüm tesisleri geçici faaliyet belgesi aldıkları süre içerisinde toplanan ayrılan ve geri dönüştürülen ambalaj atıklarına ilişkin verileri her ay düzenli olarak internet ortamında doldurarak il çevre ve orman müdürlüğüne gönderir. Toplama ayırma tesisleri için; ilgili belediye tarafından Bakanlığa sunulan ambalaj atığı yönetim planındaki gelişme durumuna ilişkin rapor, çevre lisansı bulunan işletme, piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte hazırlanarak yine ilgili belediye tarafından altı ayda bir il çevre ve orman müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa sunulur.

             (6) Toplama ayırma tesisi çevre lisansının yenilenmesinde, altı ayda bir Bakanlığa sunulacak olan gelişme raporları da dikkate alınır.

             (7) İl çevre ve orman müdürlüğü çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi alan tesisleri, Bakanlığa, ilgili belediyeye ve yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirir.

          (8) Fabrikalardan kaynaklanan defolu ürünleri, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları ile ambalaj atığı tanımına girmeyen boru, saç levha, demir-çelik hurdaları, kumaş atıkları ve benzeri ambalaj dışı diğer değerlendirilebilir atıkları toplayan ayıran ve geri dönüştüren işletmeler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/6/2007

26562

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2008

27046

 
1